Over goed en kwaad – wie zal het zeggen?

 

Volgende samenvatting kan een houvast bieden in deze woelige tijd. Wat is nog moreel aanvaardbaar en wat niet? Eonen lang hebben religies dat voor de mens bepaald. Wellicht gevoe(l)d door mensen die contact hadden met fijnere lagen van bewustzijn, want de grote lijnen vind je wel in elke religie terug. De universele waarden. Maar waar komen ze vandaan?

Als kind voelde ik ergens dat veel wat me werd aangeleerd niet klopte. Waarom gingen de vrome christenen bijvoorbeeld op kruistocht om mensen uit te moorden die niet geloofden wat zijzelf als waarheid aanzagen? En waarom zat onze kerk vol met mensen die hun buren en familieleden het licht in de ogen niet gunden? Wat was dan wel waar?

Zelf heb ik nogal wat voeling met wat Kees en Marijke Aaldijk hebben geschreven na het bestuderen van H.T. Laurency, een Zweeds esotericus uit de vorige eeuw. Misschien zouden we eens naar de natuur en het leven zelf kunnen kijken? 

“Elk mens creëert zij eigen hel” zegt Osho. Misschien ook zijn hemel?

Wieweet zitten ‘buitenaardse dimensies en mogelijkheden’ niet gewoon IN ONSZELF, ontoegankelijk voor ons bewolkte, afgestompte brein?

De natuur-  en levenswetten[1]

Het universum zoals wij dat kennen is een geordend systeem waarbij de natuurwetten de regels bepalen. De natuurwetten bijvoorbeeld zwaartekracht en magnetisme, zijn universeel en onontkoombaar. Wanneer die wetten ook maar een seconde buiten werking zouden worden gesteld, dan zou het hele heelal in chaos vervallen. Door de juiste toepassing van de natuurwetten kunnen we vliegtuigen en computers maken en zijn we in staat om raketten naar andere planeten te sturen.

Wij mensen, zijn niet alleen onderworpen aan diezelfde natuurwetten, maar daarnaast ook nog aan de levenswetten; dit zijn de wetten die de ontwikkeling van het leven en het bewustzijn regelen. Kennis van de natuurwetten en de juiste toepassing daarvan zijn voorwaarden voor onze materiële ontwikkeling. Kennis van de levenswetten -bewust of onbewust- en de juiste toepassing daarvan zijn voorwaarden voor onze bewustzijnsontwikkeling. De levenswetten werken naar analogie met de natuur.

Voor de beschrijving van deze wetten baseren we ons op het werk van Henry Laurency (www.laurency.com), die  ik persoonlijk heel zinvol vind. Hoewel, volgens Laurency, de waarheid voor ons mensen bijna onmogelijk te achterhalen is omdat ze verborgen is in bewustzijnsniveaus die ver buiten ons liggen. ‘Laurency’ is een pseudoniem van een esotericus die in de vorige eeuw in Zweden leefde en er veel over geschreven heeft.  Hij gaat ervan uit dat de levenswetten in feite maar één functie hebben en dat is de ondersteuning van alle bewustzijnsgroei in het universum. Ons leven is dan ook geen toevallige en zinloze gebeurtenis, maar een proces dat gericht is op een concreet doel: bewustzijnsontwikkeling. Alle situaties waarmee we in ons leven worden geconfronteerd kunnen we daarom beschouwen als mogelijkheden  die ons helpen bij die ontwikkeling. Er is geen sprake van willekeur of noodlot. Alles wat er gebeurt is in overeenstemming met vaste wetten en door deze wetten te kennen, krijgen we inzicht in de betekenis van onze ervaringen. We ontdekken een structuur waarbinnen al die ervaringen zinvol blijken te zijn. Door kennis van de levenswetten en de juiste toepassing ervan kunnen we ons leven structureren, waardoor we alles wat zich aandient vol vertrouwen tegemoet kunnen treden.

We zijn hier niet door een toevallige speling van het lot, we zijn hier om ons te ontwikkelen. De situatie waarin we ons bevinden biedt ons de mogelijkheid om precies die lessen te leren die we nodig hebben. Onze huidige situatie is een consequentie van al datgene wat we in ons verleden en in talrijke vorige levens hebben gedaan. De talenten die we nu hebben, zijn dan ook het gevolg van de lessen die we vroeger hebben geleerd. Onze toekomstige situatie zal afhangen van de manier waarop we nu met onze levenslessen omgaan. Elke gedachte, elk gevoel, elk woord en elke daad vertegenwoordigt een stroom van energie en met die energie weven we onze eigen toekomst en zo werken we aan onze eigen ontwikkeling.

De zeven voornaamste levenswetten zijn:

1. De wet van ontwikkeling: deze wet brengt alles en iedereen, langzaam maar onweerstaanbaar, tot steeds verdere bewustwording tot groei. Ieder van ons zal uiteindelijk een kosmisch, allesomvattend eenheidsbewustzijn ontwikkelen. We leren door persoonlijke ervaringen. Als we leven in overeenstemming met de levenswetten, dan zal de ontwikkeling van ons bewustzijn worden ondersteund. Als we daarentegen leven op een manier die strijdig is met die wetten, dan wordt onze bewustzijnsontwikkeling belemmerd.

2. De wet van de eenheid van allen: deze wet geeft aan dat er in wezen maar één bewustzijn is dat alles en iedereen omvat. Volgens deze wet zullen we die eenheid steeds bewuster gaan ervaren en in ons bestaan kunnen integreren. Nu voelen we ons misschien nog maar een deeltje, om ‘heel’ te worden moeten we ernaar streven ons met anderen te verbinden. Als we hen helpen, helpen we  ook onszelf want we zijn allemaal deel van het grotere geheel. Maar wanneer we egoïstisch streven naar persoonlijk voordeel, zonder ons te bekommeren om het welzijn van anderen, isoleren we onszelf en daarmee sluiten we ons af voor de hulp die we zo hard nodig hebben.

3. De wet van karma: Karma is de balans van onze goede en slechte daden uit het verleden, waarmee we in dit leven worden geconfronteerd. Karma is erg complex en men moet niet meteen concluderen dat teleurstellingen in dit leven een soort straf zijn. Het kunnen immers ook uitdagingen zijn, een test of een offer dat iemand brengt om anderen te helpen. Het kan ook zijn dat iemand in een vorig leven heeft gekozen om al zijn karma in één keer af te lossen in dit leven. We dragen niet enkel karma van onszelf, maar ook van anderen, omdat we verbonden zijn. We kunnen ook constant positief karma creëren, elke goede daad bijvoorbeeld. We kunnen enkel zelf verandering brengen in ons leven door ons tegenover iedereen die we tegenkomen liefdevol en constructief te gedragen. Onze fouten zijn gewoon een tekortkoming in onze ‘wijsheid’, teken dat we nog iets te leren hebben.

4. De wet van de persoonlijke vrijheid: Vrij is diegene die zelf bepaalt welke handelingen hij verricht, welke emoties hij toelaat en welke gedachten hij heeft. We kunnen niet vrij zijn zolang we nog gedomineerd worden door de vibraties van onze enveloppen (dit zijn: blokkades – ego-maskers). Zolang de wil van onze enveloppen nog krachtiger is dan die van onszelf zijn we niet vrij en hebben we geen eigen wil. Om echt vrij te zijn moeten we onze beperkingen kennen. Echte vrijheid verwerven we als we beseffen dat er spelregels zijn in het universum waaraan iedereen onderworpen is. Wanneer we de levenswetten integreren zullen we steeds meer vrij zijn.

5. De wet van zelfrealisatie: Ieder van ons zal in de toekomst een alomvattend kosmisch bewustzijn bereiken, maar welke die we volgen en wanneer dat zal zijn hangt af van de keuzes die we maken. We werken aan deze bewustzijnsontwikkeling door levenslessen te leren en toe te passen. Dat doel staat vast. Het heeft niets te maken met het verwerven van materiële rijkdommen die we op de aarde kunnen vergaren. Passiviteit betekent stilstand, daarom worden we steeds voor uitdagingen geplaatst, die ons dwingen tot actie. Groei is enkel mogelijk als we de moed hebben om keer op keer oude overtuigingen en lang gekoesterde waarheden los te laten. We kunnen zelf maar groeien als we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze medemensen.

6. De wet van bestemming: Ieder van ons wordt ondersteund door krachten die onze persoonlijke ontwikkeling bevorderen. We zullen daardoor in situaties belanden die we net nodig hebben op dat moment. Het zijn levenstaken waarmee we op weg moeten gaan op ons eigen pad. We zijn vrij om onze eigen weg te gaan, maar het omringende landschap waar we in terecht komen dwingt ons als het ware om een bepaalde richting op te gaan. Wanneer we te veel afwijken van onze natuur worden we vanzelf geleid door de hindernissen die we tegenkomen. Niemand kan ons iets verplichten, maar de wet van bestemming zal in de loop van meerdere incarnaties een steeds grotere druk op ons gaan uitoefenen en ons daarmee dwingen onze lessen te leren.

7. De wet van activering: Alles waar we onze aandacht op richten, wordt versterkt, dat leert de wet van de activering. Daardoor beschikken we zelf over de mogelijkheid vorm te geven aan ons leven. Veel mensen laten het leven passief aan zich voorbijgaan of richten zich op plezier en spelletjes. Daar is op zich niets mis mee. Ontspanning is nodig, maar inspanning bepaalt de snelheid waarmee we ons ontwikkelen. We bereiken betere resultaten door een grotere inzet. De wet van activering bepaalt dat elke gedachte, elke emotie en elk verlangen vorm aanneemt op de subtielere niveaus van onze werkelijkheid en uiteindelijk zal dit merkbaar worden in onze dagelijkse realiteit. Daarom is het nuttig oude trauma’s op te lossen en positieve, constructieve affirmaties uit te spreken.[1] naar : Aaldijk, K.& M., De geheimen van de ziel, Integrale wijsheid over leven, dood en bewustzijn, Elmar, Rijswijk, 2009.

 

2015-01-20T11:14:39+02:00